Uw Hypotheekrente

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de renteontwikkelingen van Roparco Hypotheken?
De actuele rente van Roparco Hypotheken wordt weergegeven op onze website op de pagina "Rente".

Hoe kan ik de variabele rente omzetten naar vaste rente?
Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik de vaste rente omzetten naar variabel of een 'switch' doorgeven?
Dit kan via een formulier. Per kalenderjaar mag u van de vaste leningdelen 10 % van het oorspronkelijke bedrag per leningdeel omzetten naar het variabele deel binnen uw hypotheek, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U lost dan af op uw vaste leningdelen. 
Als u de vaste rente om wilt zetten naar een variabele rente, dan betaalt u een vergoeding als de actuele vaste rente voor soortgelijke leningen op het moment van de vervroegde aflossing lager is dan de rente die u nu betaalt (deze vindt u op het leningoverzicht). Deze vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het renteverschil en wordt ingehouden op uw storting. Meer informatie over hoe wij vergoeding berekenen vindt in u in de algemene voorwaarden.

Wanneer wordt de omzetting van vaste rente naar variabel uitgevoerd?
De omzetting wordt door ons altijd uitgevoerd aan het einde van de maand. Als wij de opdracht uiterlijk de tiende dag van de maand ontvangen, dan wordt deze aan het einde van de maand verwerkt. Bij ontvangst na de tiende dag van de maand kan het zijn dat wij de opdracht per einde van de daaropvolgende maand verwerken.
Uw maandtermijn passen wij de volgende maand aan. Dit betekent dat u over de laatste 2 à 3 dagen van de maand teveel rente betaalt. De teveel betaalde rente lossen wij af op de hypotheek. De volgende maand wordt uw maandbedrag aangepast naar de nieuwe situatie.

Hoe kan ik mijn rente automatisch betalen?
U heeft de keuze om de rente maandelijks te laten incasseren. U kunt een incassomachtiging doorgeven via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u bij ons opvragen. U kunt dit per e-mail doorgeven (met als onderwerp: incassomachtiging) of door telefonisch contact met ons op te nemen via 033 - 453 99 04. Wij sturen u vervolgens het juiste formulier toe, voorzien van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer wordt de rente geïncasseerd?
De inning vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Hoe betaal ik mijn renteachterstand? 
U stort het bedrag van de achterstand op IBAN rekeningnummer: NL53 RABO 0115 3808 92 ten name van RNHB inzake Roparco Hypotheken te Utrecht onder vermelding van uw leningnummer. U voorkomt een achterstand door uw rente maandelijks te laten incasseren. Dit doet u door middel van een incassomachtiging die u kunt doorgeven via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u bij ons opvragen. U kunt dit per e-mail doorgeven (met als onderwerp: incassomachtiging) of door telefonisch contact met ons op te nemen via 033 - 453 99 04. Wij sturen u vervolgens het juiste formulier toe, voorzien van uw persoonlijke gegevens.
 

Hoe is de variabele rente opgebouwd:
De variabele rente is opgebouwd uit een basistarief en een individuele risico opslag. Het basistarief bestaat uit drie componenten:

  • Inkoopkosten en rendement
  • Operationele kosten
  • Kostenopslag voor verwachte verliezen en risico beheersing

Het component inkoopkosten en rendement zijn de kosten die RNHB betaalt voor het aantrekken van de gelden bij externe marktpartijen. Hieronder vallen ook de kosten voor het beschikbaar houden van de gelden voor opnamen tot de opnamelimiet. Daarnaast bestaat dit onderdeel uit een rendement op het eigen vermogen wat ingelegd wordt op de Roparco hypotheken portefeuille.

De operationele kosten zijn de kosten voor het beheren van de hypotheekportefeuille, van zowel de interne- als externe partijen. Voorbeelden van de interne operationele kosten zijn kosten voor het klantcontact- en klantenservice, het uitoefenen van onze zorgplicht, het monitoren van wettelijke en toezichtrechtelijke verplichtingen voor deze specifieke hypotheekproducten, en het beoordelen van individuele aflos- of opnameverzoeken. Externe operationele kosten bestaan onder andere uit kosten voor het dagelijkse beheer van uw krediethypotheek waaronder het opmaken en verstrekken van de maandelijkse saldo-opgaven.

De kostenopslag is een opslag voor het risico en de te verwachte verliezen die gelieerd zijn aan het verstrekken van opeet- en krediethypotheken.

De individuele risico opslag wordt bepaald door de persoonlijke situatie van de kredietnemer. Of er een risico opslag van toepassing is en hoe hoog deze is, wordt bijvoorbeeld bepaald door de verhouding van de waarde van de woning en de hoogte van uw hypotheek.


Kan mijn risico-opslag op de rente verlaagd worden waardoor mijn rente lager wordt?
Betaalt u nu een risico-opslag op de rente? Dan komt u misschien in aanmerking voor verlaging hiervan. Bijvoorbeeld omdat de marktwaarde van uw huis is gestegen. De marktwaarde is de actuele waarde van uw woning. Deze marktwaarde moet u aantonen met een taxatierapport van maximaal 1 jaar oud. Of met de meest recente WOZ-waarde. 

U komt misschien ook in aanmerking voor een verlaging van uw risico-opslag op de rente als u uw kredietlimiet verlaagt. Of als u oorspronkelijk een tweede hypotheek bij ons had, maar u uw eerste hypotheek inmiddels heeft afgelost. En uw huidige tweede hypotheek bij ons dus nu een eerste hypotheek kan worden. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een verlaging van de risico-opslag op de rente? 
Neem dan contact met ons op. U kunt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereiken via telefoonnummer 033 - 453 99 04. Of stuur een e-mail naar roparcohypotheken@stater.nl. Post kunt u sturen aan Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.

Geld opnemen uit uw hypotheek

Welk bedrag kan ik nog opnemen uit mijn Roparco Hypotheek?
Het bedrag dat u nog kunt opnemen uit uw Roparco Hypotheek staat bij ‘opnameruimte’ vermeld op het leningoverzicht dat u van ons ontvangt.

Hoe kan ik een bedrag opnemen uit mijn hypotheek?
U kunt een opname telefonisch doorgeven aan Roparco Hypotheken op 033 – 453 99 04 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur). 

 Voordat wij het opnameverzoek uitvoeren, willen wij ons ervan verzekeren dat de nieuwe maandtermijn past binnen de door de overheid gestelde normen. Hiertoe kunnen wij aanvullende informatie opvragen. Bijvoorbeeld overzichten van uw inkomen, vermogen (spaargeld) en schulden. Zo kunnen wij beoordelen of u niet meer geld leent dan wat bij uw persoonlijke situatie verantwoord is. Als uw opname verzoek passend is dan zullen wij zo spoedig mogelijk overgaan tot de betaling.

Let op: sinds 1 januari 2013 is de fiscale wetgeving voor eigenwoningschulden veranderd: nieuwe opnames vallen vanaf 1 januari 2013 in box 3 en hiervoor komt u dus niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek . Voor opnames in 2013 kan overgangsrecht gelden. Uw (fiscaal) adviseur kan u hier meer over vertellen. 

Waarom kan voor geldopnames binnen de Krediethypotheek aanvullende informatie opgevraagd worden?
Om te voorkomen dat mensen teveel geld lenen, is de wetgeving voor hypotheekverstrekkingen in de afgelopen jaren sterk veranderd. Geldverstrekkers mogen enkel hypotheekkredieten verstrekken als de maandlasten passend zijn bij de financiële situatie van de klant. Dit geldt ook voor reeds verstrekte kredieten waar opnames mogelijk zijn, zoals uw krediethypotheek. Roparco Hypotheken past haar beleid voor opnames aan, zodat deze in overstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Roparco hanteert de leennormen die de AFM voorschrijft gebaseerd op de wettelijke toetsrente.  De richtlijnen staan in de “Tijdelijke regeling hypothecair krediet”.
 
Wat als de opname niet akkoord is?  
Roparco neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op als de opname niet akkoord is.

Wanneer wordt mijn opdracht uitgevoerd?
Opdrachten die positief beoordeeld zijn, verwerken we na twee werkdagen. Let op; uw eigen bank heeft ook nog een verwerkingstijd waar wij geen invloed op hebben. Houdt u voor de zekerheid rekening met 5 werkdagen voordat het geld op uw rekening staat.

Wanneer ontvang ik een bevestiging van mijn opname?
Aan het begin van de maand volgend op de opname, ontvangt u een leningoverzicht. Hierin vindt u uw bijgewerkte leningdelen en uw termijnbedrag voor de komende maand. Onderaan het overzicht staan de specificaties van alle mutaties en uw opnameruimte.

Hoe kan ik de opnameruimte verlagen?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 033 – 453 99 04 op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.

FISCALE WETGEVING VOOR EIGENWONINGSCHULDEN

Vanaf 1 januari 2013 is de fiscale wetgeving voor eigenwoningschulden veranderd. Wat betekent dit voor mij?
Voor een krediethypotheek, zoals de Roparco Hypotheek en de Roparco Opeethypotheek, betekent dit dat nieuwe kredietopnames vanaf 1 januari 2013 in box 3 vallen en hiervoor komt u dus niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Hiervoor geldt één uitzondering voor onderhoud of verbetering van uw eigen woning. Had u uiterlijk op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst voor onderhoud of verbetering van uw eigen woning? Bijvoorbeeld met een aannemer of leverancier voor de levering van een keuken? En heeft u de aannemer of leverancier in 2013 betaald uit uw Roparco Hypotheek of Roparco Opeethypotheek? Dan kwalificeert dit bedrag wel als eigenwoningschuld en komt u hiervoor in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

UW LENINGOVERZICHTEN

Wanneer ontvang ik een ‘leningoverzicht’?
U ontvangt alleen een leningoverzicht als uw hypotheeklening is gewijzigd. In dit overzicht vindt u de specificaties van alle mutaties en uw opnameruimte.

Wat staat er op het 'leningoverzicht'?
Het leningoverzicht geeft een specificatie van uw hypotheek per leningdeel. Hebt u meerdere leningdelen? Dan worden deze onder elkaar getoond.

Nummer
Leningdeelnummer

Aflossingswijze
Soort leningdeel

Saldo per
Saldo schuld per begindatum

Saldo per
Saldo schuld per datum leningsoverzicht

Rentepercentage
Het voor u geldende rentepercentage, inclusief op- en afslagen

Datum renteherziening
Uw rentepercentage staat vast tot deze datum. Daarna wordt het rentepercentage herzien. U ontvangt van tevoren een voorstel.

Termijnbedrag per
Dit bedrag is berekend op basis van het saldo aan het begin van de maand tegen het dan geldende rentepercentage. Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan wordt dit bedrag aan het eind van de maand geïncasseerd.

Wat staat er bij 'specificatie mutaties'?
U vindt hier een overzicht van alle mutaties van de afgelopen maand. Niet alleen vindt u hier uw opnames en aflossingen, maar ook de berekende (verschuldigde) rente en het maandbedrag. Het totaalbedrag geeft aan met welk bedrag uw hypotheeklening de afgelopen maand is af- of toegenomen. De mutaties staan gerangschikt op leningdeelnummer.

Ik heb een bedrag uit mijn hypotheek opgenomen of ik laat mijn rente maandelijks bij de lening boeken....
Dan is de rente aan het eind van de maand hoger dan het maandbedrag aan het begin van de maand. U ziet dan in het totaalbedrag met hoeveel uw leningdeel is toegenomen.

Ik heb een bedrag afgelost....
Dan is de berekende (verschuldigde) rente aan het eind van de maand lager dan het maandbedrag dat we hebben geïncasseerd. In het totaalbedrag ziet u met hoeveel uw leningdeel is afgenomen. We verrekenen het teveel geïncasseerde bedrag met uw lening.

Ik laat het maandbedrag op de lening bijschrijven....
Dan verrekenen we de aflossing of de toename van de rentebijschrijving in het totaalbedrag.

Wat staat er bij 'specificatie opnameruimte'?
Op deze specificatie ziet u in één opslag welk bedrag u nog kunt opnemen uit uw hypotheek.

Plafond
Maximum bedrag aan hypotheekschuld.

Gereserveerd
Bedrag dat is gereserveerd. Bij een opeethypotheek wordt hier het saldo van de rentepot vermeld.

Opnamelimiet
Maximum bedrag dat u kunt opnemen.

Saldo schuldrest
Bedrag dat u al hebt opgenomen.

Saldo debiteurenrekening
Bedrag dat u nog verschuldigd bent.

Opnameruimte
Bedrag dat u nog kunt opnemen.

Ik mis een mutatie in mijn leningoverzicht. Hoe komt dat?
Heeft u aan het eind van de afgelopen maand mutaties gedaan die niet op het leningoverzicht bij het bericht 'Maandvariabele rente' staan? Dan ontvangt u uiterlijk in de tweede week van de opvolgende maand een herzien leningoverzicht met alle mutaties en specificaties.

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Wanneer u een dierbare heeft verloren, komt er veel op u af. Er moet veel geregeld worden, soms ook voor de hypotheek. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. 

Moet ik Roparco Hypotheken informeren bij overlijden van een kredietnemer?
Ja, u moet dit ons laten weten. Ook als u met twee kredietnemers bent en één van de kredietnemers komt te overlijden. U moet dit binnen 14 dagen doen. Dit staat in de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt.

Wat kan Roparco Hypotheken voor mij doen?
Samen met u bepalen we welke vervolgstappen er nodig zijn. Ook bespreken we de mogelijkheid om zonder vergoeding de hypotheek af te lossen bij overlijden. 
Wij geven géén hypotheekadvies. Voor hypotheekadvies moet u contact opnemen met een hypotheekadviseur. 

Hoe informeer ik Roparco Hypotheken?
U kunt ons telefonisch, via mail of per post informeren. 
Roparco Hypotheken
telefoon: 033 - 453 99 04
e-mail: roparcohypotheken@stater.nl
Postbus 2687
3800 GE Amersfoort 

Welke stukken vraagt Roparco Hypotheken meestal op na de melding van overlijden?
Een akte van overlijden.
Deze verklaring krijgt u van de uitvaartondernemer. Heeft u deze niet? Dan kunt u die opvragen bij het gemeentehuis, afdeling Burgerzaken

Een verklaring van Erfrecht.
Deze verklaring kunt u laten opmaken bij de notaris. Hier zijn kosten aan verbonden. In een beperkt aantal gevallen is de verklaring van erfrecht niet nodig. Uw contactpersoon bij Roparco Hypotheken kan samen met u kijken of in uw geval de verklaring van Erfrecht achterwege kan blijven.

Afschrift van het laatste testament inclusief verklaring van het Centraal Testamenten Register
Als er een testament aanwezig is ontvangen we een afschrift van het laatste testament inclusief de verklaring van het Centraal Testamenten Register waaruit blijkt dat het afschrift het laatste testament betreft. Als er geen testament is, ontvangen we een verklaring van het Centraal Testamenten Register waaruit blijkt dat er geen testament aanwezig is. U kunt hiervoor terecht bij een notaris.

Mag er iemand anders in de woning gaan wonen na overlijden van de kredietnemer?
Nee, dat mag niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij kunnen u informeren onder welke voorwaarden er toestemming gegeven wordt.

Wat is verder nog belangrijk?
Als de woning niet meer bewoond wordt na het overlijden van uw dierbare, moet u de verzekeraar van de opstalverzekering laten weten dat de woning niet meer bewoond wordt. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar of de tussenpersoon. 

U wilt iets wijzigen

Hoe kan ik mijn hypotheekgegevens wijzigen?
U kunt uw hypotheekgegevens eenvoudig wijzigen.
Als u gaat verhuizen kunt u uw Roparco Hypotheek niet meenemen naar uw nieuwe woning. Dan moet u de volledige lening bij Roparco Hypotheken aflossen. U lost de lening af met het geld dat de verkoop van uw woning oplevert of met uw eigen geld.

Hoe kan ik de tegenrekening van mijn hypotheek wijzigen?
Als u de tegenrekening van uw hypotheek wilt wijzigen, kunt u een formulier hiervoor bij ons opvragen. U kunt dit per e-mail doorgeven (met als onderwerp: wijzigen tegenrekening) of door telefonisch contact met ons op te nemen via nummer 033 – 453 99 04. Wij sturen u vervolgens het juiste formulier toe, voorzien van uw persoonlijke gegevens.

Hoe kan ik een overlijden melden?
Het overlijden van een naaste is een emotionele gebeurtenis. We willen u graag zoveel mogelijk rust geven in het verwerkingsproces. Als u ons snel op de hoogte brengt van het overlijden van een rekeninghouder, kunnen wij de eventuele gevolgen en mogelijkheden voor de hypotheek in kaart gaan brengen. Wij informeren u vervolgens hierover.

U kunt ons op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereiken via telefoonnummer 033 – 453 99 04.

Ik wil de garantstelling van mijn Perspectief Hypotheek laten vervallen. Is dat mogelijk?
Wij bekijken graag of uw inkomen voldoende is om de hypotheek alleen op uw naam te zetten. U kunt hiervoor een verzoek insturen samen met een kopie van een actuele salarisstrook en een originele werkgeversverklaring. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. U kunt dit per e-mail sturen naar roparcohypotheken@stater.nl. Of per post aan Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort. Wij nemen dan contact met u op.

U GAAT UIT ELKAAR

Als u gaat scheiden of uw relatie verbreekt, heeft dit waarschijnlijk ook gevolgen voor uw hypotheek. Wat deze gevolgen precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Neemt één van u beiden de woning over? En maakt u gebruik van hypotheekrenteaftrek? Dan gelden er fiscale regels voor het aanpassen van uw hypotheek om de hypotheekrenteaftrek te houden. Wij kunnen u niet adviseren. U kunt hiervoor terecht bij uw financieel adviseur of de Belastingdienst. Weet u wat de gevolgen zijn? En welke aanpassing nodig is voor uw hypotheek? Neem dan contact met ons op via roparcohypotheken@stater.nl of telefoonnummer (033) 453 99 04. Wij kijken dan of het mogelijk is om uw hypotheek aan te passen aan uw wensen. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u nodig zoals een kopie van een actuele salarisstrook, een originele werkgeversverklaring, een taxatierapport van uw woning en een kopie van de afspraken die u over de scheiding heeft gemaakt. Bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Stuurt u deze gegevens meteen naar ons op? Dan kunnen we u sneller helpen. U kunt de gegevens via e-mail sturen naar roparcohypotheken@stater.nl. Of per post naar Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort. Wij nemen dan contact met u op.

U GAAT VERHUIZEN

Als u gaat verhuizen kunt u uw Roparco Hypotheek niet meenemen naar uw nieuwe woning. Dan moet u de volledige lening bij Roparco Hypotheken aflossen. U lost de lening af met het geld dat de verkoop van uw woning oplevert of met uw eigen geld. Een adreswijziging kunt u via een formulier aan ons doorgeven.
Als u een nieuwe woning koopt, kunt u bij een andere geldverstrekker een nieuwe hypotheek afsluiten.

UW HYPOTHEEK AFLOSSEN

Hoe kan ik aflossen?
U kunt het bedrag dat u aflost, overmaken op IBAN rekeningnummer: NL53 RABO 0115 3808 92 ten name van RNHB inzake Roparco Hypotheken te Utrecht. Vermeld als betalingskenmerk uw leningnummer en het leningdeelnummer dat u wilt aflossen. Deze informatie vindt u op het leningoverzicht. 

Ontvang ik een bevestiging van mijn aflossing?
Aan het begin van de maand volgend op uw aflossing, ontvangt u een leningoverzicht. Hierin staat welk bedrag en op welk leningdeel u heeft afgelost. In het overzicht vindt u ook uw bijgewerkte leningdelen en uw termijnbedrag voor de komende maand terug. Onderaan staan de specificaties van alle mutaties en uw opnameruimte. Door de aflossing is uw opnameruimte toegenomen.

Moet ik een vergoeding betalen als ik vervroegd aflos?
Krediethypotheek
U kunt de lening van uw hypotheekkrediet op elk gewenst moment aflossen, zonder vergoeding of kosten.

Vaste geldlening
Per kalenderjaar kunt u 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw geldlening aflossen zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen. Lost u meer af, dan kan een vergoeding gelden voor het bedrag boven die 10%. 
Wanneer betaalt u een vergoeding? De vergoeding wordt alleen in rekening gebracht als de actuele rente lager is dan de rente die u betaalde.
De vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het renteverschil en wordt ingehouden op uw aflossing. Houdt u er rekening mee dat u in deze situatie minder aflost dan dat u daadwerkelijk stort. Meer informatie over hoe wij de vergoeding berekenen, vindt u in de algemene voorwaarden.

Is mijn vergoeding juist berekend?
De AFM heeft een sectorbreed onderzoek verricht naar de methode die banken hanteren voor het berekenen van 
de verschuldigde vergoeding bij vervroegde aflossing. Ook wel boeterente genoemd. 

Op grond van nieuwe Europese regelgeving per 14 juli 2016 mag de vergoeding die u betaalt bij vervroegde aflossing niet 
hoger zijn dan het geleden financiële nadeel dat de hypotheekaanbieder heeft. In deze regelgeving staat echter 
niet beschreven op welke wijze hypotheekverstrekkers hier concreet invulling aan moeten geven. De AFM heeft 
daarom een aantal uitgangspunten afgegeven voor de berekening van de vergoeding die u betaalt als u extra wilt 
aflossen op uw hypotheek of als u uw hypotheekrente wilt aanpassen. 

Met deze uitgangspunten komen er nu richtlijnen voor alle banken hoe zij de vergoeding voor vervroegd 
aflossen moeten berekenen. In de basis bevestigt de AFM de methodiek die banken toepassen, deze blijft 
hetzelfde. Op een aantal variabelen in de berekening, stelt de AFM per 20 maart 2017 een aantal uitgangspunten. 
Dat komt uniformiteit en duidelijkheid voor onze klanten ten goede. 

Waar vind ik uitgebreide informatie over de regelgeving van de AFM over de vergoedingsrente bij vervroegde aflossing
Op de website van de AFM staat uitgebreide informatie over dit onderwerp: www.AFM.nl. U vindt hier de leidraad, een stappenplan en een Q & A.

Wat zijn de uitgangspunten van de AFM?
• Vergoedingsvrije ruimte 
• Vergelijkingsrente
• Impact LTV (Loan-to-Value)
• Contractueel aflossingsschema

Hoe verhouden de uitgangspunten van de AFM zich tot de gehanteerde variabelen bij Roparco?

Vergoedingsvrije ruimte

De AFM schrijft voor dat bij het bepalen van de vergoeding rekening gehouden moet worden met de contractuele vergoedingsvrije norm. 
De rekenmethodiek van Roparco was voor de leidraad van de AFM al op deze manier ingericht. We houden dus rekening met het bedrag dat u zonder vergoeding vervroegd mag aflossen.

Vergelijkingsrente
De AFM hanteert als uitgangspunt dat de vergelijkingsrente wordt vastgesteld door te kijken naar de rente die geldt voor een looptijd vergelijkbaar met de resterende rentevaste periode op het moment van de vervroegde aflossing. Als de aanbieder geen vergelijkbare looptijd kent, moet de naast betere rente gelden.
Roparco heeft in de voorwaarden vastgelegd dat onder vergelijkingsrente wordt verstaan de rente die geldt voor soortgelijke leningen. Roparco vergelijkt de met u afgesproken rente met de rente die op het moment van de vervroegde aflossing voor een nieuwe geldlening met de volledige oorspronkelijk gekozen rentevaste periode geldt. Doordat de rentes voor langere rente vaste perioden de afgelopen jaren hoger zijn dan de rentes voor korte rente vaste perioden is deze methodiek vaak gunstiger voor onze klant dan de methodiek van de AFM.

Impact LTV (Loan-to-Value)
De rente is onder andere gebaseerd op de waarde van het woonhuis ten opzichte van de hypotheekschuld. Het uitgangspunt van de AFM is dat bij de bepaling van de vergelijkingsrente dezelfde verhouding moet worden gehanteerd als bij de huidige rente.
Roparco hanteert deze methode reeds bij vaststellen van de vergelijkingsrente.

Contractueel aflossingsschema
Een aantal hypotheekvormen kent een contractueel aflossingsschema, denk aan een annuïteiten of lineaire hypotheek. Of een Spaarhypotheek met een spaarverzekering waarbij de spaarrente van de verzekering gekoppeld is aan de rente die geldt voor de hypotheek. Bij het vaststellen van de vergoeding moet rekening gehouden worden met het contractuele aflossingsschema.
De hypotheekvormen met een contractueel aflossingsschema die de AFM noemt, kent Roparco niet.

Wat betekent bovenstaande voor de berekening van mijn vergoeding uit het verleden?
De wijze waarop Roparco de vergoedingsrente berekent, nu en in het verleden, sluit aan bij de methodiek die AFM voorschrijft. In de meeste gevallen is de methodiek van Roparco zelfs gunstiger voor onze klant dan de voorschriften van de AFM. De leidraad van de AFM heeft daarom voor consumenten van Roparco geen gevolgen voor berekeningen uit het verleden. 

Gaat Roparco de betaalde vergoedingen opnieuw berekenen?
De consument heeft in het verleden geen financieel nadeel ondervonden van de berekeningsmethode van Roparco. In de meeste gevallen is de berekening voor de consument gunstiger geweest dan de berekening volgens de AFM methodiek. Daarom gaat Roparco de berekeningen niet opnieuw uitvoeren.

Heeft u minder vergoeding betaald dan volgens de leidraad van de AFM?
Dan hoeft u het verschil niet bij te betalen.


Hoe kan ik mijn leningdeel met vaste rente omzetten?
Wilt u uw maandlasten verlagen door een leningdeel met een hogere vaste rente om te zetten naar een lagere variabele rente? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier. De hoogte van uw totale lening blijft met deze omzetting gelijk.

Hoe bepaal ik de marktwaarde van mijn woning?
U krijgt een indicatie van de actuele marktwaarde van uw woning aan de hand van een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) of door 100% te nemen van de WOZ waarde van uw woning. De uiteindelijke opbrengst van uw woning is het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop van uw woning.
Een indicatie van de executiewaarde kan bepaald worden aan de hand van een taxatierapport of door 90% te nemen van de WOZ-waarde.

UW HYPOTHEEK BEËINDIGEN

Hoe kan ik de hypotheek beëindigen?
Heeft u geen lening meer (op uw leningoverzicht is uw ‘saldo hypotheeklening’ €0,00) en bent u niet van plan om nog gebruik te maken van uw ‘opnameruimte’? Dan kunt u uw hypotheek beëindigen. Wij horen graag van u als u uw Roparco Hypotheek wilt beëindigen.

UW ROPARCO OPEETHYPOTHEEK

Hoe betaal ik de rente op mijn Roparco Opeethypotheek?
Gedurende de looptijd reserveren wij in uw Roparco Opeethypotheek een bedrag voor rentebetalingen. Dit noemen we de rentepot. Hieruit kunt u geen geld opnemen. Uw hypotheeklening stijgt maandelijks met het rentebedrag. De reservering van uw rentepot neemt met hetzelfde bedrag af. Op het leningoverzicht vindt u de hoogte van uw rentepot. Omdat de rente wordt betaald uit de Roparco Opeethypotheek zelf, wordt uw lening iedere maand groter. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u overwegen om (een deel van) de rente te gaan betalen uit andere, eigen middelen.

Hoe is de looptijd van mijn Roparco Opeethypotheek tot stand gekomen?
De hypotheek is u aangeboden voor bepaalde tijd. De einddatum is tot stand gekomen op basis van de waarde van uw woning en de grootte van de rentepot. 

Voor een goed begrip: de looptijd is een prognose, gebaseerd op rekenkundige aannames. Uw hypotheek kan later stoppen. Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat uw hypotheek eerder stopt. Bijvoorbeeld omdat de marktwaarde van uw woning daalt. Of omdat de rente hoger is dan de rekenrente die wij gebruiken om deze prognose uit te rekenen. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen.

Op de einddatum zijn er drie mogelijkheden:

1. De looptijd wordt verlengd. 
2. U gaat (een deel van) de rente betalen met eigen geld.
3. U lost (een deel van) de lening af. 

De keuze is onder meer afhankelijk van de actuele waarde* van uw woning. Daarnaast is het van belang of er nog geld in de rentepot zit en ook of u nog opnameruimte heeft. U kunt nu al telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

* U krijgt een indicatie van de actuele waarde van uw woning aan de hand van een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) of door 100% te nemen van de WOZ waarde van uw woning. De uiteindelijke opbrengst van uw woning is het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop van uw woning.

Hoe beperk ik de totale lening van mijn Roparco Opeethypotheek?
Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat u uw lening in de toekomst volledig kunt aflossen? U kunt overwegen om nu al:

1. (een deel van) uw lening af te lossen.
Als u aflost, neemt uw ‘saldo hypotheekschuld’ af. Het saldo hypotheekschuld is de lening die u uiteindelijk moet aflossen. 
2. (een deel van) de rente te betalen uit andere, eigen middelen.
Als u dit overweegt, neemt u dan telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
3. vermogen op te bouwen om de lening later af te lossen. 
4. de opnameruimte te verlagen waardoor u minder kunt opnemen.
Als u dit overweegt, neemt u dan telefonisch contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Waarom willen jullie contact met mij?
Wij horen graag als er veranderingen in uw persoonlijke situatie zijn geweest of zich gaan voordoen. Roparco Hypotheken adviseert u niet, maar kan u inzicht geven in de actuele situatie van uw hypotheek en de gevolgen van de wijzigingen in uw persoonlijke situatie voor uw hypotheek . 

Roparco Hypotheken wil graag minimaal één keer per drie jaar contact met u hebben om met u te praten over de status van uw Roparco Opeethypotheek en de mogelijke risico’s die u loopt. Ziet u zelf aanleiding om met ons te praten over uw hypotheek? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Welke ontwikkelingen kunnen leiden tot veranderingen in uw maandlasten?

U wilt natuurlijk onbezorgd blijven genieten van uw woning. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met een aantal ontwikkelingen die kunnen leiden tot veranderingen in uw maandlasten.  

Welke ontwikkelingen kunt u verwachten?

1. Wijziging in renteaftrek
2. Pensionering
3. Rentewijziging

1. Wijziging in renteaftrek
Als uw hypotheek is bedoeld voor uw eigen woning en er vinden geen mutaties op de lening plaats, dan heeft u mogelijk recht op hypotheekrente aftrek. De hypotheekrente aftrek is sinds 2001 gemaximeerd tot 30 jaar. Vanaf 2031 kan de situatie zich voordoen dat u geen recht meer heeft op rente aftrek. Hierdoor blijft uw maandelijkse betaling gelijk bij gelijke omstandigheden maar mist u het belastingvoordeel. Het gevolg is dat uw lasten voor de hypotheek stijgen.

2. Pensionering
Als u met pensioen gaat, kan uw inkomen dalen. U heeft dan mogelijk minder te besteden terwijl uw hypotheeklasten gelijk blijvenschuld per begindatum

3. Rentewijziging
De rente kan wijzigen. De variabele rente wordt maandelijks aangepast en heeft invloed op de maandlast van uw kredietdeel van uw hypotheek. Als u voor een deel van uw krediethypotheek heeft gekozen voor een vaste rente, kan bij een renteverlenging het verschil in rente aanzienlijk zijn en kan uw maandlast meer stijgen dan verwacht.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij maken graag een berekening voor u zodat u weet wat de gevolgen zijn als één van bovenstaande situaties zich voordoet. Hiervoor hebben wij gegevens van u nodig. Neemt u contact met ons op als u interesse heeft in een vrijblijvende berekening. Wij zijn u helpen u graag.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op uw maandlast?

Starten met aflossen
U kunt ervoor kiezen om één of meerdere malen per jaar een aflossing te doen op uw hypotheek. Voor het leningdeel met variabele rente kunt u onbeperkt aflossen. Het leningdeel met vaste rente kunt u gedeeltelijk vergoedingsvrij aflossen, in sommige gevallen zelfs geheel vergoedingsvrij. Vraagt u bij ons gerust op wat voor u van toepassing is. Het gedeeltelijk aflossen heeft direct invloed op uw maandlast, u betaalt immers alleen rente over het opgenomen saldo.

Oversluiten maar een andere geldverstrekker
U heeft een krediethypotheek waarbij u de mogelijkheid heeft om opnames te doen. Indien u hier geen gebruik van maakt en in de toekomst ook geen gebruik van wilt maken, kunt u overwegen de lening over te sluiten naar een andere geldverstrekker. U heeft dan de mogelijkheid te kiezen voor een product wat beter bij u past tegen mogelijk een aantrekkelijke rente. Hier is een aantal kosten aan verbonden, waaronder advieskosten, kosten voor de hypotheekakte en de vergoedingsrente. Oversluiten is pas interessant als het voordeel van de lagere rente opweegt tegen de kosten.

Heeft u interesse in deze mogelijkheid? Neem voor advies contact op met een financieel adviseur.

De hypotheekrente vast zetten
Wilt u voor langere tijd zekerheid met betrekking tot uw maandlast dan kunt u overwegen de rente voor een langer termijn vast te zetten. U weet dan tot het eind van de rentevaste periode wat uw bruto maandlast is. Via e-consument of via de site kunt u een offerte opvragen voor het omzetten van de variabele naar vaste rente.

Verhuizen
Als u weet dat op termijn de hypotheek niet meer betaalbaar is dan is nu verhuizen mogelijk een aantrekkelijke optie. Omdat u niet weet wat de huizenmarkt in de toekomst doet, kunt u ervoor kiezen om nu in actie te komen en niet af te wachten. Het is een impactvolle beslissing maar is in sommige gevallen echt de juiste beslissing. Wil u nog niet verkopen maar wordt de betaalbaarheid op termijn een probleem? Maak voor uzelf alvast een planning en schrijf u alvast in als woningzoekende bij de gemeente waar u straks wil wonen .Als u meer informatie wenst over wat er nodig is bij verkoop van de woning, kunt u hiervoor terecht bij een erkend makelaar.

Het laten vervallen van de risico opslag
Met een lagere hypotheeksom in verhouding tot de woningwaarde kun je in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente. Dit wordt uitgedrukt in een risico klasse. Is uw kredietlimiet lager dan 80% dan de woningwaarde en maakt een risico opslag deel uit van uw rente? Dan kan de opslag mogelijk komen te vervallen. In de Algemene voorwaarden is bepaald dat wij de risico klasse aanpassen op uw verzoek vanaf het moment dat het verzoek is beoordeeld. De woningwaarde kunt u onder andere aantonen middels de WOZ waarde van uw woning of een taxatierapport. Vraagt u bij ons na wat voor u van toepassing is. 

Tot slot
Heeft u nu moeite de eindjes financieel aan elkaar te knopen of verwacht u in de toekomst dat het lastig is om aan uw financiële verplichtingen te voldoen? Schroom niet en neem contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen. Samen vinden wij een oplossing.

ROPARCO HYPOTHEKEN

Wie is Roparco Hypotheken?
Roparco Hypotheken is een onderdeel van RNHB. De hypotheekvoorwaarden zijn hetzelfde gebleven. Roparco Hypotheken is de aanbieder van uw hypotheek. Wij informeren u over de stand van zaken binnen uw Roparco Hypotheek, maar kunnen u niet adviseren over uw hypotheek. 
Sinds 2006 verzorgt Stater de administratie van uw hypotheek. Zij staan u ook te woord bij vragen over uw hypotheek.
Sinds 2011 verstrekt Roparco Hypotheken geen nieuwe producten meer en zijn verhogingen van uw Roparco Hypotheek niet meer mogelijk. Als u gaat verhuizen kunt u uw Roparco Hypotheek niet meenemen naar uw nieuwe woning.

Hoe kan ik Roparco Hypotheken bereiken?
Telefonisch
033 - 453 99 04 op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur

Per e-mail
roparcohypotheken@stater.nl

Website
www.roparcohypotheken.nl

Per post
Roparco Hypotheken
Postbus 2687
3800 GE Amersfoort

Bericht voor notarissen
Als gevolg van de afsplitsing en fusie op 14 en 15 december 2017 heeft RNHB alle rechten en plichten van Rabobank overgenomen.

CONTACT